Rozwój firmy skupiony jest wokół dwóch głównych osi działań: wytwarzanie uniwersalnych komponentów/modułów/urządzeń programowo-sprzętowych pozwalających na budowanie całej infrastruktury Internetu Rzeczy - Internet of Things oraz rozproszonych, sieciowych systemów monitoringu/sterowania instalacjami przemysłowymi i prywatnymi oraz wytwarzanie uniwersalnych narzędzi do szybkiego prototypowania urządzeń/systemów wbudowanych do zastosowań w systemach czasu rzeczywistego. Spółka InConTECH wytwarza, specjalizowane komponenty oprogramowania, oraz zapewnia doradztwo eksperckie w zakresie ich wdrażania.

Oferta


Nasi klienci


Firmy usługowe zajmujące się dostarczaniem treści multimedialnych oraz podmioty zajmujące się zdalnym monitorowaniem osób i dóbr materialnych.
Firmy produkcyjne zajmujące się wytwarzaniem :
  • modułów i urządzeń elektronicznych stosowanych w motoryzacji,
  • zarządzaniu inteligentnymi budynkami,
  • innych rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
Firmy wykorzystujące w procesie produkcji duże maszyny wirnikowe oraz firmy produkujące takie obiekty.

Realizowane projekty


InConTech Sp. z o.o. w partnerstwie zPolitechniką Białostockąrealizują projekt dofinansowanyz Funduszy Europejskichpt. „Aplikacja mobilna MOBIBIP izaawansowana wyszukiwarka internetowainformacji sektora publicznego”

Celem projektu jest umożliwienie użytkownikomszybkiego, efektywnego, bezpiecznego dostępu dozweryfikowanych i potwierdzonych informacji sektorapublicznego, w tym głównie z systemów BIP.

Cel zrealizowany zostanie poprzez stworzeniezaawansowanej wyszukiwarki informacji sektorapublicznego oraz aplikacji mobilnej MobiBIP.

Dofinansowanie projektu z UE:

935 756 zł

Realizujemy projekt pt:"Prace badawcze nad systemem wspomagania działań proekologicznych na rzecz poprawy czystości powietrza" nr projektu RPPD.01.02.01-20-0153/19", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest opracowanie systemu sensorycznego od pomiaru i prognozowania jakości powietrza. System będzie składał się z części sterującej wykorzystującej sieć sensorów umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach oraz źródło energii cieplnej w postaci agregatu cieplnego ASHP.

W ramach realizacji projektu powstanie urządzenie sensoryczne pomiaru jakości powietrza oraz system prognozowania i wizualizacji. wartość projektu

wartość projektu

1 885 470,00 PLN

wkład funduszy europejskich

975 730,00 PLN

Zapytanie ofertowe na dostawę komponentów zgodnie ze specyfikacją
do pobrania:

zapytanie ofertowe.doc

Realizujemy działania w ramach projektu „Granty na badania i rozwój” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Grant 2/35


Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i następnie wprowadzenie do produkcji i sprzedaży nowego innowacyjnego urządzenia z obszaru Internetu Rzeczy mikrolicznika energii elektrycznej z rozłącznikiem dwutorowym.

Planowanym efektem jest rozszerzenie oferty firmy InConTech o nowy produkt jakim jest mikrolicznik energii elektrycznej z rozłącznikiem dwutorowym.

wartość projektu

115 186,00 PLN

wkład funduszy europejskich

79 220,00 PLN

Realizujemy projekt pt:”Opracowanie sensorycznego, ekologicznego systemu ogrzewania budynku, zasilanego agregatem cieplnym ASHP”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest opracowanie prototypu ekologicznego systemu ogrzewania budynku. System będzie składał się z części sterującej wykorzystującej sieć sensorów umieszczonych w ogrzewanych pomieszczeniach oraz źródło energii cieplnej w postaci agregatu cieplnego ASHP.

W ramach realizacji projektu powstanie wysokowydajna pompa cieplna oraz sterownik wraz z systemem sensorycznym.

wartość projektu

3 311 460,00 PLN

wkład funduszy europejskich

2 146 558,00 PLN

Projekty zakończone


Realizujemy działania w ramach projektu „Granty na badania i innowacje” Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Grant 28


Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i następnie wprowadzenie do produkcji i sprzedaży nowego innowacyjnego urządzenia z obszaru Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things) Mikrolicznika energii cieplnej.

Planowanym efektem jest rozszerzenie oferty firmy InConTech o nowy produkt jakim jest mikrolicznik energii cieplnej.

wartość projektu

127 920,00 PLN

wkład funduszy europejskich

83 200,00 PLN

Grant 6


Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i następnie wprowadzenie do produkcji i sprzedaży nowego innowacyjnego, energooszczędnego regulatora nastawy zaworów sterujących przepływem czynnika grzewczego/chłodzącego w systemach ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego (systemach hydronicznych).

Planowanym efektem jest rozszerzenie oferty firmy InConTech o nowy produkt jakim jest regulator nastawy zaworów.

wartość projektu

120 540,00 PLN

wkład funduszy europejskich

78 400,00 PLN